I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników danych za pośrednictwem Serwisu działającego pod adresem: www.radca.be (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
 2. Użytkownikiem danych jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (dalej jako: „Użytkownik”).

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Karolina Sawicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Sawicka, ul. Wojska Polskiego 13 lok. 4B, 97-400 Bełchatów, NIP: 7692150801, REGON: 389919492.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: karolina.sawicka@oirplodz.pl.
 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przekazane dane były bezpieczne.
 5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza lub poczty e-mail.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanych celach i na wskazanych podstawach prawnych:

 1. Świadczenia usługi, podjęcia działań niezbędnych do rozpoczęcia jej świadczenia, wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (również reklamowej) na prośbę Użytkownika, kontaktu telefonicznego w celu realizacji usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia/wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie),
 2. wystawienia faktury/rachunku i prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. dowodowym i archiwalnym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 4. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z przepisów RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. dodania komentarza do wpisów na blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 6. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda – udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony).

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia ww. celów lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, a także przez okres świadczenia usług prawnych, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO:

 • prawo dostępu do jego danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli brak jest podstaw przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo przeniesienia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z RODO.

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: karolina.sawicka@oirplodz.pl

V. FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu e-mail.

W szczegółowej części Formularza Użytkownik wpisuje treść pytania/wiadomości do Kancelarii w celu przekazania podstawowych informacji dotyczących sprawy, niezbędnych do uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i i nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Szczegółowe warunki uzyskania porady prawnej ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane zewnętrznym odbiorcom (z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa wynikających z RODO) w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług , jak również spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Powyższe dotyczy dostawców usług pocztowych, księgowych, teleinformatycznych, podmiotów obsługujących płatności elektroniczne.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, podmiotom przetwarzającym dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w związku z korzystaniem z usług Google oraz znajdującymi się w Serwisie wtyczkami do mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIN) – dane przekazywane do USA i Kanady, które to podmioty gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych na poziomie wymaganym przez przepisy europejskie.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w treści polityki prywatności każdego z tych podmiotów:
 4. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 5. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 6. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 7. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. PLIKI „COOKIES”

 1. Administrator informuje, iż w Serwisie wykorzystywany jest  mechanizm plików „cookies” / ciasteczek.
 2. Pliki „cookies” są krótkimi informacjami tekstowymi, które zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Serwisu i zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
 4. Celem wykorzystywania plików „cookies” jest:
 5. optymalizacja korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostosowanie sposobu wyświetlania na urządzeniu końcowym do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 6. utrzymanie technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika, przyspieszenie świadczenia usług w ramach Serwisu;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 8. zbieranie statystyk odwiedzin Serwisu w celu ulepszania jego struktury i zawartości;
 9. wyświetlanie na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 10. Administrator wykorzystuje następujące typy plików „cookies”:
 11. wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 12. zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów należących do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„);
 13. sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 14. trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 16. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 17. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” za pomocą funkcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.