• reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
  • obrona podejrzanego/oskarżonego,

na każdym etapie postępowania karnego.