W ramach prowadzonej działalności oferuję profesjonalną pomoc prawną dla klientów indywidualnych obejmującą udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, sporządzanie i negocjowanie umów, występowanie przed sądami i organami administracji w charakterze pełnomocnika i obrońcy.

Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem specyfiki danego przypadku. Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, przy czym dokładam wszelkich starań, aby doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu, a tym samym uniknąć kosztów postępowania.

Oferuję pomoc prawną w zakresie:

 1. prawa cywilnego, m.in.:

 • sprawy o zapłatę,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie służebności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zasiedzenie,
 • sprawy dotyczące najmu i eksmisji,
 • inne;

2. prawa odszkodowawczego:

 • roszczenia o odszkodowania z wypadków komunikacyjnych,
 • roszczenia o odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę (szkody na osobie);
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 • rozwód,
 • separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów),
 • ustalenie kontaktów,
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • inne;

3. prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • dział spadku,
 • roszczenia o zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku,
 • inne;

4. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy o wynagrodzenie,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • sprawy przywrócenie do pracy/uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • ustalenie prawa do renty/emerytury,
 • inne;

5. prawa karnego:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
 • obrona podejrzanego/oskarżonego,
 • na każdym etapie postępowania karnego.